Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
peng1
Korean:
pyeong

Spanish

Portuguese

French

11905 Morohashi
1-3-5 SKIP code
1-31-42 JIS X 0212-1990 kuten code
62a8 Unicode hex code