Jisho

×

Kanji — 1 found

100.0
17 strokes.
mast
On: ショウ
Details ▸