Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
cheng2, sheng4

Spanish

Portuguese

French

15016 Morohashi
2-2-10 SKIP code
1-36-22 JIS X 0212-1990 kuten code
6909 Unicode hex code