Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
chuang1, qiang1, qiang4
Korean:
chang

Spanish

Portuguese

French

11632 Morohashi
1-10-4 SKIP code
1-31-14 JIS X 0212-1990 kuten code
6227 Unicode hex code