Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
qiang1, qiang4
Korean:
chang

Spanish

Portuguese

French

4051 Morohashi
1-3-10 SKIP code
1-21-88 JIS X 0212-1990 kuten code
55c6 Unicode hex code