Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
shang4, shang3
Korean:
sang

Spanish

Portuguese

French

7 Morohashi
4-2-2 SKIP code
1-16-02 JIS X 0212-1990 kuten code
4e04 Unicode hex code