Jisho

×

Words — 1 found

Noun
1. Doppler shiftPhysics
Other forms
ドップラシフトドップラー・シフトドップラ・シフト
Notes
ドップラシフト: Irregular kana usage. ドップラ・シフト: Irregular kana usage.
Details ▸