Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
jin3
Korean:
geun

Spanish

Portuguese

French

18115 Morohashi
1-3-11 SKIP code
1-40-36 JIS X 0212-1990 kuten code
2-79-13 JIS X 0213-2000 kuten code
6f0c Unicode hex code