Jisho

×

Readings

Mandarin Chinese (pinyin):
cong1
Korean:
chong, chang

Spanish

Portuguese

French

4710 Morohashi
3-3-4 SKIP code
1-22-92 JIS X 0212-1990 kuten code
56f1 Unicode hex code