Jisho

×

Words — 1 found

Numeric
1. thirty; 30
Other forms
30 【みそ】三十 【さんじゅう】三十 【みそ】三〇 【さんじゅう】三〇 【みそ】参拾 【さんじゅう】参拾 【みそ】卅 【さんじゅう】卅 【みそ】丗 【さんじゅう】丗 【みそ】
Notes
みそ: Out-dated or obsolete kana usage. みそ: Out-dated or obsolete kana usage. みそ: Out-dated or obsolete kana usage. みそ: Out-dated or obsolete kana usage. みそ: Out-dated or obsolete kana usage. みそ: Out-dated or obsolete kana usage.
Details ▸

Kanji — 1 found

100.0
5 strokes.
thirty
On: セイ ソウ
Details ▸